Wizyt:
Dzisiaj: 1Wszystkich: 31405

Coaching

Oferta » Coaching

HR PROJEKT posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu dzia­łań coachingowych. Oferujemy różne typy coachingu: operacyjny, rozwojowy, life coaching. Sesje prowadzone są w formie spotkań indywidualnych, coachingu zes­połu lub postaci mieszanej, w zależności od potrzeb Klienta. Dostępna jest rów­nież forma bezpośredniego towarzyszenia Uczestnikom, w formule tzw. pracy z cieniem (shadowing).

Nasze podejście do coachingu rozwojowego opiera na założeniu, że jego głów­nym zadaniem jest stymulowanie rozwoju zarówno kompetencji Uczestnika, jak też procesu realizacji założonych przez Niego celów.

Prowadzony przez nas coaching pozwala na:

 • zwiększenie świadomości Uczestnika w zakresie posiadanych kompetencji oraz silnych stron
 • bardziej świadome wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń oraz posiada­nych atutów
 • dookreślenie przez Uczestnika kierunków dalszego rozwoju oraz pożądanych celów
 • wypracowanie sposobów realizacji celów bieżących i rozwojowych
 • konsekwentne i efektywne realizowanie założonych celów operacyjnych i rozwojowych.

 

W coachingu rozwojowym kładziemy nacisk na rozwój zarówno kompetencji specjalistycznych, jak też ogólnych:

 • Kompetencje specjalistyczne (operacyjne) — to te wymagane najczęś­ciej w trakcie wykonywania bieżących zadań zawodowych. Ich rozwój po­zwala na bardziej efektywne funkcjonowanie w organizacji w zakresie: zarzą­dzania projektami, organizowania pracy podległego zespołu, motywowa­nia pracowników, rozwijania współpracy w grupie, kontaktów z klientami i in­nych.
 • Dyspozycje (predyspozycje) o uniwersalnym charakterze — pozwalają na funkcjonowanie w szerszej grupie sytuacji społecznych, zarządczych, za­daniowych. Związane są z umiejętnościami poznawczymi (kreatywność, innowa­cyjność), społecznymi oraz umiejętnościami osobistymi (radzenia sobie ze stresem, konsekwentnego działania oraz poziomu własnej decyzyjności). 

 

Efekty coachingu 

Dzięki takiemu podejściu do coachingu rozwojowego zostają utrwalone nawyki rozwojowe, związane z tym, iż po odbytym coachingu Uczestnik:

 • potrafi samodzielnie i świadomie zarządzać swoim rozwojem
 • potrafi lepiej wykorzystać swoje doświadczenia do doskonalenia kompetencji niezbędnych do realizowania postawionych celów
 • potrafi dokonywać korekt w działaniach rozwojowych
 • wykorzystuje doświadczenia i zdobyte kompetencje do dalszego rozwoju.

 

Specyfika działania — ujęcie procesowe i systemowe

Prowadzone przez nas sesje coachingowe mają charakter procesowy i systemowy. Praca odbywa się etapami w kontekście uwarunkowań i relacji organizacyjnych. Istotne są zarówno elementy współpracy, jak i samodzielna praca Uczestnika w trakcie i pomiędzy sesjami.

Proces działań coachingowych realizowany jest zgodnie ze schematem:

 

ANALIZA KONTEKSTU ORGANIZACJI - IDENTYFIKACJA SYTUACJI

POZNANIE I ZDEFINIOWANIE INDYWIDUALNYCH POTRZEB COACHINGOWYCH

UZGODNIENIE CELÓW
USTALENIE I WERYFIKACJA PLANU DZIAŁAŃ COACHINGOWYCH

COACHING WŁAŚCIWY

OKREŚLENIE ZGODNOŚCI EFEKTÓW COACHINGU Z ZAŁOŻONYMI CELAMI I USTALENIE DALSZYCH KIERUNKÓW ROZWOJU